वार्ड न.२

"लमरिया डमरापुर"

वार्ड अध्यक्ष: सुरेन्द्र प्रसाद यादव 

वडा सम्पर्क न: ९८४५३०५०९९ 

Undefined